top of page

Türk Dil Bilimi, Filolojisi ve Kültür Tarihi

Makaleler

               Prof. Dr. Fikret Turan

Academia.edu  https://istanbul.academia.edu/FTURAN

Instagram         https://www.instagram.com/fikret__turan/

2.png

"Metin ve Gramer Özellikleri Bakımından Çağatayca Manzum Kėyik-Nâme Hikâyesi" [Textual and Grammatical Features of the Versified Chagatay Story “Kėyik-Nâme” (Story of the Doe)], Türkiyat Mecmuası 29/1 (2019), 199-214.

 

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

3.png

"Osmanlı Elit Dilini Manzum Sözlükle Öğretmek: Lüġat-i Ẓurefā ve Yüksek Osmanlıca ile Halk Türkçesi Ayrımına Dair Verdiği Bilgiler," Türkiyat Mecmuası, 28/1 (2018),197-212.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

4.png

"İki Minyatürde Üç İstanbul Genci: 17. Yüzyıl Çarşı Resminde Gençlerin Giyimine Dair Tespitler" [Three Istanbul Youths in Two Miniatures: Elements of Youth Costumes in 17th-Century Market Paintings], Art-Sanat 10, (2018/1), 280–292.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

5.png

​"Turkic Grammar Books Written in Mughal India during the 18th and 19th Centuries," Turkic Languages, vol. 13/2 (2009, Harrassowitz),163-172.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

6.png

"Eski Türkçeden Orta Türkçeye Askeri Rütbe ve Unvanlar" [Military Ranks and Titles from Old Turkic to Middle Turkic], Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 58/1, (2018), 155-173.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

1.png

"Hindistan Babürlü Devletinde Yazılan Çağatayca Sözlüklerde Devlet Yönetimi ve Askeri Teşkilatla İlgili Kelimelere Dair" [On the Lexical Materials Concerning the State Administration and Military Organisation Included in the Chagatay Dictionaries Written in Mughal India], Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 59/1 (2019), 203-220.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

7.png

"Methodological Variations in Textbooks Of Turkish Grammar and Syntax Used in Turkish Universities," Acta Via Serica, vol. 3-1 (June 2018), 27-42.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

8.png

Turkish Glosses in the Pahlavi-Oghuz Turkish Glossary Pahlavī-Āmīz: A Linguistic and Textual Analysis," Turkic Languages, Vol. 10/1 (Wiesbaden 2006), 88-108.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

9.png

Turan, Fikret. 2017. “Sultanlar İçinde Bir Valide Sultan: Manchester Minyatür Albümünde Osmanlı Sultanları,” Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu (21-22 Kasım 2016) Bildirileri, Editörler: F. Turan, E. Temel, H. Korkmaz, İstanbul: İstanbul Üniv., 471-501.

 

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

10.png

Turan, Fikret. 2017. “Hindistan’da Yazılmış Çağatayca Sözlüklerde At ve Atçılığa Dair Kelimeler,” Prof. Dr. Nuri Yüce Armağanı, Editör: Ali Akar, Ankara: Günce Yayınları, 286-303.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

11.png

Turan, Fikret. 2016. “Sir James W. Redhouse’un ‘A Turkish and English Lexicon’ İsimli Sözlüğünde Edebi Terimler," Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu Bildirileri, Editörler: F. Turan, T. Alvan, B. Nizam, Z. K. Şerefoğlu, F. Çimen, Ş. Eskin, Ankara: Türk Dil Kurumu, 195-200.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

12.png

"Türkçede Şaşkınlık ve Heyecan Gösteren Kalıplaşmış Çekimli İfade Yapıları ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde 'Anı Gördüm / Anı Gördük' Yapısı," Türklük Biliminin Ulu Çınarı Zeynep Korkmaz Armağanı, Editör: Leyla Karahan, Ankara: TKAE. 2017, 391-399.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

13.png

"Oğuzcanın Azeri ve Osmanlı Türkçesi Olarak Lehçeleşmesi Problemi ve Seyahatname," Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname'si Toplantısı Bildirileri, İstanbul 26-30 Eylül 2011, Ankara: TDK, 2017.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

14.png

“Syntactic and Semantic Aspects of Postpositions in Old Anatolian Turkish,” Turcica 30 (Paris 1998), 297-308.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

15.png

“Choice of Speech and Literary Form as Semiotics of Ideology: Poetics of Ahmed Nedim and Robert Burns in Voicing Two 18th Century Local Cultures,” New Approaches: Culture, Language, Literature, Vol. II (İstanbul 2003), 29-64.

 

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

16.png

 “Confused Minds, Conflicting Experiences: Placing the Authorial Worldview(s) in K. A. Porter’s Old Mortality,” Image, Metaphor and Irony as Centralising/De-centraIising Devices in Contemporary British and American Literature Symposium (9-10 March 2004), Haliç University & Boğaziçi University, Editörler: Özlem Öğüt & Oya Berk, İstanbul: Yaşar Matbaası, 2004, 28-41.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

17.png

“Türkçede Zarflar Üzerine”, Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, Ankara, 1998, s. 301-307.

 

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

18.png

“Çile, Hafakan ve Hayat: Bir Ruhsal Girdabın Tasviri,” Karabatak, Mayıs-Haziran 2013, s. 74-75.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

19.png

“Participial Constructions in Old Anatolian Turkish: A Morpho-Syntactic Analysis”, Zarf: Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 1, (2000) KKTC, s. 54-74. (Tekrar basıldı: Turcology in Turkey: Selected Papers, Ed. László Károly, Szeged: SZTE BTK Altajisztikai Tanszék, 2007)

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

20.png

“The 1989 Bulgarian Immigrants in Istanbul and Their Support for the Movement for Rights and Freedoms (MRF) in Bulgaria”, New Approaches: Culture, Language, Literature, Cilt I, Sayı 1-2 (2002) İstanbul, 93-103.

(Paper presented at the Conference on Culture and Identity in the Balkans, Beykent University & Boğaziçi University 23-24 May 2002)

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

21.png

“Erken Dönem Türk Tasavvuf Şiirinde Dervişane Üslup ve Nazım Dili Tercihleri,” Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu-Bildiriler, Haz. M. Fatih Köksal, Kırşehir: Kırşehir Valiliği, [2014], 253-262.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN

22.png

“Risâle-i Zebân ve Anadolu’da Türk Gramerciliğinin Kuruluşu Üzerine,” İlmi Araştırmalar 19 (İstanbul 2005),  141-148.

23.png

Elyazması Mecmualarda Gündelik Hayat, Güncel Sorunlar ve Günlük Dil: 18. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatında Mahallileşmenin Kapsamı, FSM İlmi Araştırmalar: İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 2 (2013), 343-366.

24.png

Synthesising the Novelties within Old Structures: Voicing New Trends in Old Genres in the 18th Century Ottoman Poetry, Archivum Ottomanicum 25 (2008) Wiesbaden: Harrassowitz, 151-172.

 

25.png

"Forming the Modern Diction of Tanzimat Turkish: Words and Expressions of Modernity in Seyāhatnāme-i Londra," Turkic Languages, 11/2 (2007) Wiesbaden: Harrassowitz, 159-181.

 

26.png

“Geç Dönem Çağatay Türkçesiyle Yazılmış ‘Dîvâne Bûrak Kıssası’: Metin, Dil ve Üslup İncelemesi,” Türkiyat Mecmuası, Cilt: 26/1 (2016), 311-338.

27.png

“Şeyhülislam Ebussuud’un İmla Kuralları: Onaltıncı Yüzyılda Osmanlı İmlasında Yerlileşme Eğilimleri ve Bir Tepki,” İlmi Araştırmalar 9 (2000) İstanbul, 221-233

28.png

Interview/Röportaj: “Evliya Çelebi Okuyucuyu Heyecanlandırır ve Kendine Bağlar,” Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı 455, s. 20-23.

“Evliya Çelebi Okuyucuyu Heyecanlandırır ve Kendine Bağlar,” Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı 455 (Eylül 2011), İstanbul, s. 20-23.

Ottoman Turkish, Evliya Çelebi, Seyahatname, Travel book of Evliya Chelebi
Travelogue, 17th century Ottoman Turkey,

29.png

Eski Bir Türkçe Tabirnamede Ebced Hesabı

“Eski Bir Türkçe Tabirnamede Ebced Hesabı”, Bir: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi; Prof. Kemal Eraslan Özel Sayısı (Festschrift), 9-10 (1998) İstanbul, s. 671-679.
Turkish literature, Old Anatolian Turkish, Abjad numerals, Oghuz Turkic, Ahmed-i Dai, Turkish texts of dream interpretation, Türk edebiyatı, Eski Anadolu Türkçesi, ebced sayıları, Oğuz Türkçesi, Ahmed-i Dai, Türkçe rüya tabirnameleri,

30.png

Bir Azerbaycan Halk Hikâyesi: Yaḫşı ve Aşıġ ve Mani Türünün İşlenişi

“Bir Azerbaycan Halk Hikâyesi: Yaḫşı ve Aşıġ ve Mani Türünün İşlenişi,” Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 122 (Ekim 1999), s. 177-208.
Turkish folk literature, Turkish oral literature, Turkish folk stories, Turkish love stories, Yahshi and Ashig, Azerbaijani folk literature, mani verse form, koshma verse form, Türk halk edebiyatı, sözlü Türk edebiyatı, Türk halk hikayeleri, Yahşi ve Aşig, Azerbaycan halk edebiyatı, mani nazım şekli, koşma nazım şekli.

31.png

Seyahatname’de Sentaks, Kelime Seçimi ve Ton

“Seyahatname’de Sentaks, Kelime Seçimi ve Ton,” (Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi Sempozyumu, 8-9 Kasım 2001), Evliya Çelebi ve Seyahatname, Editörler: Nuran Tezcan, Kadir Atlansoy, KKTC: Doğu Akdeniz Üniversitesi yayınları, 2002. s. 255-262.

32.png

Kutadgu Bilig'de Sunulan Dünya Görüşünün Kaynakları

“Kutadgu Bilig’de Sunulan Dünya Görüşünün Kaynakları,” Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Sempozyumu, 26-27 Ekim 2009, (İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı & Türk Dil Kurumu), Ankara: TDK Yayınları, 2011, s. 553-564.
Kutadgu Bilig, Kelile ve Dimne, Sırru'l-Esrar, Uyunu'l-Ahbar, Mirror for Princes, Karahanlı Türkçesi, Karakhanid Turkic, Yusuf Has Hacib,  Yusuf Khass Hajib, 11th Century Turkic languages & cultures, Şehname, Shahnameh

33.png

Modern Türkçede Fiil Tabanlarıyla Sesteş İsim Soylular, Bir Terim Teklifi: Fiil-isimler

“Modern Türkçede Fiil Tabanlarıyla Sesteş İsim Soylular, Bir Terim Teklifi: Fiil-isimler”, İlmi Araştırmalar 6 (1998) İstanbul, s. 245-261.
Turkish grammar, homophonous verb-noun pairs, same origin and same-form verb and noun,  Turkic linguistics, Turkish morphology

34.png

Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler

"Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler,” Türkbilig 2002/4 (Anadolu ve Rumeli Ağızları Semineri, 13 Mayıs 2002, Hacettepe Üniversitesi, Ankara), s. 125-135.
Ottoman Turkish dialects, Turkish dialects: sources, Turkish dialects studies.

36.png

Türk Dili ve Kültürünün İslam Medeniyetine Eklemlenmesi Sürecinde Dîvânü Lügâti’t-Türk’te Yansıtılan Türk Kimliği

“Türk Dili ve Kültürünün İslam Medeniyetine Eklemlenmesi Sürecinde Divanü Lügati’t-Türk’te Yansıtılan Türk Kimliği”, 2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri: Kaşgarlı Mahmut ve Dönemi, Hacettepe Üniversitesi, 29-30 Mayıs 2008, Ankara 2009, s. 707-715.
Keywords: Divanü Lügati’t-Türk, Turkic languages and dialects in 11th century, language, identity and ideology

37.png

An Eighteenth Century Ottoman Account of Aydın Dialect: Aydın Lügati and Its Linguistic Characteristics

“An Eighteenth Century Ottoman Account of Aydın Dialect: Aydın Lügati and Its Linguistic Characteristics”, Scholarly Depth and Accuracy: A Festschrift to Lars Johanson, Ankara: Grafiker, 2002, s. 369-388.

37x.png

Regulating the Literary Language of a Diverse Society: Standardization of Common Literary Ottoman Turkish,

“Regulating the Literary Language of a Diverse Society: Standardization of Common Literary Ottoman Turkish,” Turcological Letters to Bernt Brendemoen, Edited by É. Á. Csató, G. Ims, J. Parslow, F. Thiesen and E. Türkler, Oslo: The Institute for Comparative Research in Human Culture, 2009, s. 351-364.

38.png

Adventures of a Mediaeval Language Book into Modern Times: Persistence of Sıhāhu’l-‘Ajam in Ottoman Language Learning and Its Textual Problems

“Adventures of a Mediaeval Language Book into Modern Times: Persistence of Sıhāhu’l-‘Ajam in Ottoman Language Learning and Its Textual Problems”, Turkology and Linguistics – Éva Ágnes Csató Festschrift, Editörler: N. Demir, B. Karakoç, A. Menz, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2014, s. 441-448.

39.png

"Türkçe Sözlüklerde İngilizceden Türkçeye Geçen Kelimelerin İmlası ve Tanımı: Problemler ve Öneriler," Türkiye’de ve Dünyada Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu, Kubbealtı Vakfı & Bahçeşehir Üniversitesi, 4-6 Kasım 2010, İstanbul 2010, s. 212-220.

“Türkçe Sözlüklerde İngilizceden Türkçeye Geçen Kelimelerin İmlası ve Tanımı: Problemler ve Öneriler”,Türkiye’de ve Dünyada Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu, Kubbealtı Vakfı & Bahçeşehir Üniversitesi, 4-6 Kasım 2010, İstanbul 2010, s. 212-220.

40.png

Osmanlı Edebiyatında Beliren Mahallileşmenin İlk Örnekleri ve Seyahatname

“Osmanlı Edebiyatında Beliren Mahallileşmenin İlk Örnekleri ve Seyahatname”, Doğumunun 400. Yılında  Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu Bildirileri, Hazırlayan: Yusuf Akçay, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, 2012, s. 417-426.

41.png

Halk Osmanlıcası I: Melhameler ve Bir 17. Yüzyıl Melhamesi

“Halk Osmanlıcası I: Melhameler ve Bir 17. Yüzyıl Melhamesi”, Bir: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi; Prof. Dr. Kemal Eraslan Özel Sayısı (Festschrift), 9-10 (1998) İstanbul, s. 681-705.

42.png

The Mamluks and Their Acceptance of Oghuz Turkish as Literary Language: Political Maneuver or Cultural Aspiration?

The Mamluks and Their Acceptance of Oghuz Turkish as Literary Language: Political Maneuver or Cultural Aspiration?
Einheit und Vielfalt in der türkischen Welt. Materialien der 5. Deutschen Turkologenkonferenz, Universität Mainz, 4-7 Oktober 2002, Editörler: Hendrik Boeschoten & Heidi Stein, Wiesbaden: Harrassowitz, 2007, s. 37-46.

43.png

Manchester Osmanlı Minyatürleri Albümünde Sufiler

“Manchester Osmanlı Minyatürleri Albümünde Sufiler”, 8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Cilt II, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2015. s. 1047-1059.
Ottoman arts, Turkish arts, Turkish and Islamic miniatures, Turkish painting, drawings of  the 17th century Ottoman people, sufis, sufi apparels, Turkish costume albums, Osmanlı ve Türk sanatı, Türk resmi, 17 yy Osmanlı insanının tasvirleri, sufiler, sufi giysileri, kıyafet albümleri.

44.png

Tanzimat Döneminde Osmanlı Alfabesi Üzerine Yapılan Tartışmalar ve Namık Kemal

Tanzimat Döneminde Osmanlı Alfabesi Üzerine Yapılan Tartışmalar ve Namık Kemal
Ottoman Turkey, Tanzimat Period, post-1839, Ottoman alphabet, reform ideas on Ottoman alphabet and literature

45.png

Dîvânü Lügâti’t-Türk’ün Metodolojisi Üzerine

Dîvânü Lügâti’t-Türk’ün Metodolojisi Üzerine, Turkic languages and dialects, 11th century

48.png

Divan Şiirini Sokağın Diliyle Ve Tavrıyla Algılamak: Kubûrîzâde Hevâyî’nin 18. Yüzyıl Divan Şiirine Getirdiği Yenilikler Ve Osmanlı Şiirinde Hevâyî Tarzı, 2016

“Divan Şiirini Sokağın Diliyle ve Tavrıyla Algılamak: Kubûrîzâde Hevâyî’nin 18. Yüzyıl Divan Şiirine Getirdiği Yenilikler ve Osmanlı Şiirinde Hevâyî Tarzı”, Alkış Bitiği: Kemal Eraslan Armağanı, Editör: Bülent Gül, TKAE, Ankara 2016. s. 211-263.

Kuburizade Hevayi, Turkish literature, 18th century Ottoman literature, social criticism, hezliyat, popular poetry, spoken language in poetry, Turkish everyday life in literature, ghazel genre, humour, Türk edebiyatı, 18. yüzyıl Osmanlı edebiyatı, sosyal eleştiri, popüler şiir, edebiyatta konuşma dili, edebiyatta gündelik hayat, gazel türü, mizah.

49.png

Onaltıncı Yüzyıl Osmanlıcasında Argo: Niksārīzāde ve Entellektüel Hayatın Eleştirisi "Nefsü'l-Emr-nāme" İsimli Eseri

bottom of page