top of page

Home                                      CV                                        Books                             Articles                              Papers                              Activities                             News                             Contact

Türk Dili Haritası

Kaşgarlı Mahmut'un Onbirinci Yüzyıl Türk Dili Haritası (Dîvânü Lugâti't-Türk'ten)

Prof.Dr.

Fikret Turan

Fikret Turan

Türk Dil Bilimi, Filolojisi, Kültür Tarihi

        Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri

Turkish Linguistics, Philology, Cultural History
Middle Eastern and Balkan Studies

dinlediklerim        okuduklarım       gördüklerim

bottom of page